Projekt Go ECO

Projekt se snažil o hledání integrovaných energetických řešení v průmyslových parcích, díky kterým by se snížila spotřeba energie a s ní spojené emise látek znečišťujících ovzduší a skleníkových plynů.

V areálech průmyslových parků (v průmyslových zónách) obvykle působí desítky společností – malých a středních podniků, jejichž možnosti samostatně ovlivňovat zásobování energiemi jsou omezené.

 • znalosti o energeticky úsporných opatřeních jsou většinou nedostatečné
 • chybí specializovaný personál (podnikoví energetici)
 • prioritou je vlastní výrobní činnost a řešení energetických problémů proto není věnován dostatek času a prostředků
 • chybějí odpovídající organizační články ve struktuře společnosti a spolupráce s ostatními firmami v areálu

Je proto velmi důležité, aby tyto společnosti spolupracovaly navzájem a případně s majiteli průmyslových parků ve snaze hledat vzájemně prospěšná řešení, která přinesou snížení nákladů na energie a další positivní synergické efekty.

Hlavním cílem projektu GO ECO proto bylo napomáhat při návrhu energetických koncepcí a zavádění energeticky úsporných technologií v oblasti výroby, distribuce a spotřeby energií.

K tomu též sloužila vzájemná výměna informací a postupů mezi partnery projektu, jimiž byly následující organizace z 8 evropských zemí.

 • BEA – Berliner Energieagentur (koordinátor; Nemecko)
 • SEA – Skåne Energy Agency (Švédsko)
 • ARENE – ARENE Ile-de-France  (Francie)
 • ECB – Energetické centrum Bratislava (Slovensko)
 • SEVEn – Středisko pro efektivní využívání energie (Česká republika)
 • BAPE – Baltic Energy Conservation Agency (Polsko)
 • Ekodoma – Energy efficiency and sustainable energy supply (Lotyšsko)
 • JSI –  Jožef Stefan Institute (Slovinsko)

Díky aktivitám projektu GoECO bylo dosaženo úspor energie v řadě průmyslových parků celkem v 8 evropských zemích. Spolupráce na úrovni projektu umožnila nejenom výměnu zkušeností, technických a organizačních dovedností, ale zároveň zajistila i realizaci konkrétních opatření v oblasti enegretické účinnsti v průmyslových parcích – ve spolupráci s jejich provozovateli, respektive jednotlivými uživateli.