Galvenie rezultāti

Galvenais projekta rezultāts ir jaunas pieejas izveide industriālajos parkos esošo uzņēmumu enerģijas patēriņa samazināšanai. Īstenojot Integrētas Enerģijas Koncepcijas astoņos industriālajos parkos projekta dalībvalstīs, tiks pārbaudīta izstrādātās stratēģijas pamatotība un ieguvumi. Galvenie projekta rezultāti ietver:

 • Informācijas sniegšana ar 100 ziņu publikāciju palīdzību ieinteresētajām pašvaldībām un industriālajiem parkiem
 • Informētības un zināšanu līmeņa paaugstināšana par Integrētu Enerģijas Koncepciju īstenošanas nepieciešamību industriālajos parkos
 • Dažādu rīku/pieeju izstrāde industriālo parku enerģijas patēriņa un energoefektivitātes pasākumu novērtēšanai
 • Katra industriālā parka galveno enerģijas patērētāju analīze
 • 80 tehniski-ekonomisko pamatojumu izstrāde dažādiem energoefektivitātes pasākumiem
 • Integrētu risinājumu izstrādāšana un īstenošana iepirkumu un energopārvaldības procesiem
 • Visamz 5 konsulatāciju semināru norise katrā industriālajā parkā
 • 40 energoauditu īstenošana uzņēmumos, kas izvietoti industriālajos parkos
 • CO2 emisiju samazināšana apskatītajos industriālajos parkos par 500 tonnām CO2 gadā
 • Enerģijas patēriņa samazināšana katrā industriālajā parkā par 1000 MWh gadā
 • Energoefektivitātes pasākumu ar vērtību 350000 EUR izvērtēšana katrā industriālajā parkā
 • Monitoringa pieejas izstrāde
 • Rezultātu analīze un salīdzināšana starp apskatītajiem industriālajiem parkiem

Šī projekta īstenošanas laikā iegūtā pieredze palīdzēs izstrādāt kopēju pieeju industriālo parku energoefektivitātes paaugstināšanai.