Linki

Wsparcie finansowe inwestycji

1. Program priorytetowy „Efektywne wykorzystanie energii. Część 2) Dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzących do oszczędności energii lub wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstw”

Celem Części 2) Programu jest dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, realizowanych przez przedsiębiorców, prowadzących do efektywnego wykorzystania energii lub uzyskania wymiernych oszczędności energii. Zakres wspieranych inwestycji obejmuje m.in.:

  • racjonalizację zużycia energii elektrycznej,
  • racjonalizację zużycia energii cieplnej i gazu,
  • modernizację procesów przemysłowych,
  • wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością.

Pożyczka w wysokości do 100 000 000 zł. Wnioski są przyjmowane do dnia 04.11.2013 r.
www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/efektywne-wykorzystanie-energii/konkurs12ewe—czesc-2

2. Inwestycje energooszczędne w MŚP

Dotacja NFOŚiGW na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych w wysokości:

  • 10% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć polegających na zakupie urządzeń wraz z zainstalowaniem pojedynczego urządzenia lub określonej liczby urządzeń,
  • 10% kapitału kredytu bankowego, wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć polegających na termomodernizacji budynku/ów,
  • 15% kapitału kredytu bankowego, wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć wymienionych w lit. a) lub b), w przypadku, gdy inwestycja została poprzedzona audytem energetycznym sporządzonym wg zasad określonych przez NFOŚiGW. Zakres rzeczowy zrealizowanej w ramach kredytu z dotacją inwestycji musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego,
  • dodatkowo do 15% kapitału kredytu bankowego na pokrycie poniesionych kosztów wdrożenia systemu zarządzania energią (SZE), jednak nie więcej niż 10.000 złotych, jeśli w ramach zrealizowanego przedsięwzięcia beneficjent wdroży system według zasad określonych przez NFOŚiGW.

Nabór wniosków o dotację NFOŚiGW prowadzony jest w trybie ciągłym przez banki, które zawarły umowy o współpracy z NFOŚiGW.
www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/efektywne-wykorzystanie-energii/inwestycje-energooszczedne-w-msp

3. Program NFOŚiGW – VI konkurs GIS „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”

Planowany nabór wniosków – listopad 2013
www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/system-zielonych-inwestycji-gis

 

Inicjatywy

1. NFOŚiGW – Dobre praktyki związane ze zmniejszeniem negatywnego wpływu na środowisko
www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/dobre-praktyki/

2. NFOŚiGW – Przewodnik dla beneficjenta. Przedsiębiorstwa
www.nfosigw.gov.pl/publikacje/opracowania-tematyczne

 

Interesujące projekty

Projekt ENGINE dot. efektywności energetycznej w MŚPE– http://www.engine-sme.eu

Projekt EXPESS dot. wprowadzenia programów benchmarkingu i systemu zarządzania energią w MŚP w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz państwach kandydujących –
http://www.bess-project.info

Projekt FOUNDRYBENCH – Benchmarking efektywności energetycznej w przemyśle odlewniczym– http://www.foundrybench.fi

Klastry regionalne realizujące działania w dziedzinie planowania energetycznego (REGCEP) – http://www.regcep.eu

Projekt SURFENERGY dot. zaawansowanych narzędzi optymalizacji efektywności energetycznej w przemyśle inżynierii powierzchni – http://www.surfenergy.eu

Izby handlowo-przemysłowe promujące inteligentną energię dla MŚP (CHANGE) – http://www.eurochambres.eu/change

Projekt COOL-SAVE dotyczący rozwoju rentownych strategii podnoszących efektywność energetyczną systemów chłodzących w przemysle spożywczym – http://www.cool-save.eu

Projekt EINSTEIN II ( Expert-system for an Intelligent Supply of Thermal Energy in INdustry and other large scale applications) Efektywna integracja systemów sezonowego magazynowania energii cieplnej w przemyśle – http://www.einstein-energy.net

Projekt CODE (Cogeneration Observatory and Dissemination Europe) dotyczący krajowych map drogowych rozwoju kogeneracji oraz europejskiej mapy drogowej rozwoju kogeneracji http://www.code-project.eu

Projekt ECOINFLOW (Energy Control by Information Flow) dot. systemów zarządzania energią w zakładach przerobu drewna- http://www.ecoinflow.com

Projekt EEW (Energy Efficiency Watch) mający za zadanie ułatwienie wdrażania Dyrektywy w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych– http://www.energy-efficiency-watch.org

Projekt EMAS (Energy Efficiency Toolkit for Small and Medium sized Enterprises) narzędzia dla MŚP wspierające efektywność energetyczną  – http://www.europa.eu.int/comm/environment/emas

Karta małych przedsiębiorstw na rzecz stymulowania wzrostu i rozwoju sektora MŚP na poziomie gospodarki europejskiej (Small Business Act for Europe) http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/