O projekcie

Projekt Go Eco

W parkach przemysłowych (lub dzielnicach przemysłowych) istnieje wiele możliwości racjonalnego wykorzystania energii i zastosowania technologii efektywnego wytwarzania energii (odnawialnych źródeł energii, elektrociepłowni). Szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa często borykają się z podobnymi problemami wdrażając technologie służące efektywnej i zrównoważonej produkcji i wykorzystaniu energii.

Wykorzystanie  innowacyjnego potencjału  tych technologii możliwe jest dzięki współpracy między zainteresowanymi przedsiębiorstwami. Dlatego głównym celem projektu Go ECO było przyjęcie nowego podejścia polegającego na współpracy podmiotów mających wspólny cel, którym jest zmniejszenie zużycia  energii i emisji CO2 w istniejących parkach przemysłowych. Wyrazem tego był rozwój i wdrożenie zintegrowanych systemów energetycznych w parkach przemysłowych w 8 krajach organizacji będących partnerami projektu.

Podsumowanie projektu

Dzięki doświadczeniom poszczególnych partnerów projektu można sformułować ogólne wnioski, a także wskazać nowe, wspólne rozwiązania mogące przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych w parkach przemysłowo-handlowych. W zależności od struktury parku oraz uwarunkowań krajowych uzyskano zróżnicowane rezultaty, jednak główne obserwacje i wnioski są podobne:

  • scentralizowane zarządzanie parkiem sprzyja wdrażaniu działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej,
  • polityka samorządu na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym jest bardzo pomocnym sprzyja podejmowaniu decyzji o inwestycjach na rzecz zmniejszenia oddziaływania na środowisko będącego wynikiem działalności gospodarczej przedsiębiorstw,
  • parki przemysłowe są zainteresowane wdrażaniem projektów pilotażowych ze względu na podnoszenie świadomości użytkowników i społeczeństwo, a także możliwości pozyskania dotacji,
  • działania i narzędzia, dla których studia ich wykonalności wykazują nieopłacalność ekonomiczną nie będą wdrażane,
  • zainteresowanie indywidualnych najemców i firm wdrażaniem energooszczędnych rozwiązań ogranicza się do tych skutkujących szybkimi efektami w postaci redukcji kosztów,
  • firmy są zainteresowane głównie działaniami nie wymagającymi nakładów inwestycyjnych lub niskonakładowymi,
  • wyrażano zainteresowanie nowymi technologiami (analizowanymi np. w ramach studiów wykonalności) jednak napotkano wiele przeszkód na etapie ich wdrażania,
  • wyrażano zainteresowanie materiałami dotyczącymi poprawy efektywności energetycznej, zarządzaniem energią i odnawialnymi źródłami energii; z tego względu powstała broszura (Efektywność energetyczna w parkach przemysłowych),
  • proces inwestycyjny (wstępne analizy, planowanie, wdrażanie) jest czasochłonny – zwykle powyżej 3 lat.