Aktiviteter

Projektet goEco har nu avslutats och slutrapporten kan läsas här

Följande aktiviteter kommer genomföras:

• Initiera och etablera nätverk
• Identifiera energibesparingspotentialen och konkreta åtgärder
• Öka graden av förnybar energi och energieffektivisering
• Förbättra underlaget för beslutsfattande avseende energi
• Förstärka det övergripande nätverket mellan viktiga beslutsfattare för att möjligöra införandet av gemensamma energilösningar, minska energianvändningen , energikostnaderna och CO2 – utsläppen
• Utveckla aktivitetsplaner avseende t.ex förnybar energi, belysning, värme/kyla, ventilation, elmotorer
• Minska utsläppet av växthusgaser genom gemensamma energilösningar

Följande resultat förväntas:
• Informera andra industriparker och samhället i övrigt genom 100 mediala aktiviteter för att öka kunskapen om integrerade energilösningar i industriparker
• Utveckla verktyg för att analysera industriparker ur energisynpunkt, deras energianvändning och stödja utvecklingen av ”energy management”
• Identifiera viktigaste teknikområden för energieffektivisering
• Genomföra 10 lönsamhetsstudier per industripark
• Genomföra mist 5 energikartläggningar per industripark
• Utveckla och införa gemensamma lösningar avseende ”energy management ” och upphandling av energi
• Genomföra minst 5 work shops (på 3 år)
• Minska CO2-utsläppet med minst 500 ton CO2 –equ /år
• Minska primärenergitillförseln med minst 1500 MWh/år
• Stimulera investeringarna i energieffektiviseringsåtgärder om minst 500 000 EUR
• Utveckla kontrollverktygen avseende energi
• Förbättra möjligheterna till jämförande av resultat av åtgärder