Industry Park Of Sweden

I Helsingborg finns en av Sveriges största kemiska industrietableringar som idag går under namnet IPOS -Industry Park Of Sweden.  Redan 1875 startade verksamheten med framställning av svavelsyra för olika ändamål. Idag ,2013, finns på platsen ett antal större industriföretag som med utgångspunkt i de produkter som framställs vid bl.a. svavelsyra fabriken framställer kemiska varor för de flesta samhällssektorer. Den gemensamma nämnaren för anläggningen är ”logistik” (hamn, järnväg , lastbil) men också inkluderande energi.

De flesta av verksamheterna är i det övre segmentet av SME dvs omsättning > 100 MSEK och mer än 50 anställda. Följande företag finns på siten:

Kemira Kemi AB (3 produktionsanläggningar)

Air Liquide  (produktion av gaser)

AluFloor (produktion av aluminium flourid för aluminium produktion)

SITA  (tankrengöring)

Yara (produktion av kalciumfosfat för djurfoder)

Scadinavian Silver Eel (ålodling)

Ett flertal mindre serviceverksamheter

Dessutom levererar IPOS ca 1/4 av fjärrvärmebehovet till Helsingborg stad.

Under 2012 omsattes cirka 1000 GWh inom industriparken, varav cirka 50% är egenproducerad energi som kommer från överskottsvärme från Kemira Kemi ABs processer. Resterande 50% utgörs av el och naturgas.

Eftersom tillverkning av svavelsyra hos Kemira Kemi är en exoterm process som genererar stora energimängder i form av högtrycksånga  kan detta utnyttjas genom omvandling i flera steg till energi för övriga anläggningar på området. Anläggningens totala energiomsättning är ca 600 GWh/år varav  450 GWh ånga och 150 GWh el.

Omfattningen och komplexiteten samt den höga energianvändningen /energiproduktionen på anläggningen fordrar en särskild organisation för energiplanering. IPOS Energy handhar de löpande energifrågorna på området och arbetar kontinuerligt med att öka utnyttjandegraden men är samtidigt beroende av att finna olika projektidéer. Projektet Go Eco har därför mottagits positivt och med stort intresse av såväl IPOS Energy som av involverade företag på anläggningen för att hitta nya lösningar i form av integrerande enegikoncept.