Preliminarni energetski pregledi

Doseganje povečanja energetske učinkovitosti temelji na izvajanju podpornih aktivnosti v smislu izvajanja strokovnih storitev za doseganje prihrankov energije in zmanjšanje stroškov (svetovanje in izobraževalne delavnice, hitri energetski pregledi), podpora pri izvedbi ukrepov (ocene izvedljivosti, razvojna orodja, pridobivanje subvencij), izdelava energetskega koncepta industrijsko-poslovne cone (skupna izvedba ukrepov podjetij, povezovanje energetskih sistemov, idr.).Ustrezna strokovna podpora in medsebojno sodelovanje med podjetji je tako ključnega pomena za izkoriščanje obstoječih potencialov inovacij učinkovitih tehnologij.

Izvedba projektnih aktivnosti je potekala po posameznih sklopih:

 • preliminarni energetski pregled,
 • izdelava energetske ter stroškovne bilance,
 • izvedba meritev rabe toplote in EE kot ukrep preverjanja natančnosti izdelanih bilanc,
 • inicializacija potencialnih prihrankov energije in zmanjšanja stroškov,
 • predstavitev rezultatov preliminarnega energetskega pregleda.

 

 • Izvajanje preliminarnih energetskih pregledov

Prve aktivnosti na področju izvajanja preliminarnih energetskih pregledov so se pričele julija 2013 v stavbi TC Merkur BTC Ljubljana. Celotni energetski pregled posameznih stavb je bil opravljen v nekaj zaporednih izvedbah v sodelovanju s Tehnično razvojnim sektorjem BTC d.d.

Primarni oziroma iniciativni del posameznega energetskega pregleda je obsegal predstavitev obravnavane stavbe s strani zaposlenih (sektor za vzdrževanje, razvoj, investicije). Pri izvajanju projekta je pomembna vključenost vodstva podjetja ali uprave, ki projekt ne vidijo le kot »enkratno aktivnost« v obliki energetskega pregleda, vendar kot možnost razvoja in integracije dolgoročnega energetskega koncepta podjetja, z namenom izboljšanja energetske učinkovitosti ter zmanjšanja pripadajočih stroškov.

Posamezna stavba je obravnavana s spektra namenskih površin (pisarne, skladišča, trgovine, najemniški ter ostali prostori) in analize transparentnega ter ne-transparentnega dela ovoja stavbe z namenom ugotavljanja stanja gradbene fizike (uporabljeni gradbeni materiali, izolacija stavbe, itd.).

Hkrati so pregledani tudi različni integrirani sistemi obravnavanih stavb:

 • sistemi ogrevanja, prezračevanja ter klimatizacije (HVAC),
 • sistem razsvetljave (notranja ter zunanja razsvetljava),
 • centralni nadzorni sistem (CNS),
 • drugi pomožni sistemi (črpalke, itd.).

V sklopu projekta go Eco so bili izvedeni preliminarni energetski pregledi sledečih stavb oz. podjetij:

 • TC Merkur BCT Ljubljana,
 • Big Bang BTC,
 • Poslovna Stolpnica BTC City,
 • M Tehnika,
 • Hala 12,
 • Intersport.

 

 • Izdelava energetske ter stroškovne bilance

Na podlagi analiziranih sistemov rabe energije  in posredovanih podatkov o rabi energije je oblikovana okvirna energetska ter stroškovna bilanca uporabljenih energentov (električna energija, toplotna energija – vročevod, zemeljski plin, itd.) posameznih obravnavanih stavb.

 • Izvajanje meritev rabe toplote in električne energije kot ukrep preverjanja natančnosti izdelanih bilanc

Z izvedbo meritev največjih porabnikov energije (HVAC, razsvetljava, IKT oprema) se je na posameznih merilnih mestih preverila natančnost že izdelanih bilanc. Meritve so potekale v času izvajanja storitev posameznih projektnih partnerjev in niso vplivale na potek delovnih procesov.

 • Inicializacija potencialnih prihrankov energije in zmanjšanja stroškov

Na podlagi zgoraj navedenih ukrepov so izdelane študije izvedljivosti najbolj potencialnih tehnologij za doseganje prihrankov energije in zmanjšanja stroškov.

delež rabe EE

Slika 1: Primer prikaza deležev rabe električne energije največjih porabnikov.