Aktivity

Priemyselný park Poľana

PP_Polana_panorama

05

Priebeh projektu goEco

Priebeh projektu goEco a jednotlivých projektových aktivít zobrazuje nasledujúca grafická schéma s časovou osou.

priebeh projektu

Energetické zdroje

V priemyselnom parku Poľana sa v súčasnosti využívajú 4 energetické zdroje (elektrina, zemný plyn, biomasa a vykurovací olej). Z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) sa využíva len biomasa.

Energetické inžinierske siete distribuujú elektrinu a zemný plyn takmer pre celý park. PP Poľana doposiaľ nevyužil plný potenciál OZE. Z hľadiska zvýšenia energetickej efektívnosti a vyššieho využívania obnoviteľných zdrojov energie je tu značný potenciál. V areáli je vybudovaná vodná hať vhodná pre výstavbu malej vodnej elektrárne.

 DSC_0856

Analýza súčasného stavu

Z vyššie uvedených primárnych energetických zdrojov sa v PP Poľana ročne spotrebuje viac ako 3 tis. MWh energie. Spotreba primárnej energie pokrýva výrobné procesy, osvetlenie, vykurovanie, výrobu stlačeného vzduchu a ďalšie nevyhnutné činnosti na pravidelný chod podnikov.

 Vyroba

Predbežné energetické audity

Za uplynulé projektové obdobie, bolo v PP Poľana vykonaných 7 predbežných energetických auditov, pre každý podnik pôsobiaci v priemyselnom parku zvlásť. Štruktúra predbežného energetického auditu je zostavená  tak, aby pokryla celé energetické hospodárstvo podniku a identifikovala potenciálne úspory, ktoré by podnik mohol dosiahnuť.

Predbežný energetický audit pokrýva vo všeobecnosti nasledovné tri oblasti prevádzky podniku:

 • Budovy
 • Výrobné procesy
 • Energetický manažment

Vypracovaných 7 predbežných energetických auditov identifikovalo 41 potenciálnych opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti pre zapojené spoločnosti. Skrátený prehľad identifikovaných opatrení:

 • Budovy – 27 opatrení (napr. zateplenie plášťa, výmena kotlov)
 • Výrobné procesy – 5 opatrení (napr. výmena kompresorov)
 • Energetický manažment – 9 opatrení (napr. vyhodnocovanie špecifickej spotreby na výrobnú jednotku)

Vetvy UK

 O štúdiách uskutočniteľnosti

Energetické centrum Bratislava pre vybrané identifikované opatrenia vypracovalo v ďalšej fáze projektu 12 štúdií uskutočniteľnosti, ktoré odhalili skutočný technicko-ekonomický potenciál daných opatrení.

Štruktúra štúdie uskutočniteľnosti je rozdelená do 8 kapitol:

 1. Informácie o štúdií uskutočniteľnosti
 2. Súčasná technológia
 3. Návrh úsporných opatrení
 4. Ekonomická efektívnosť investície
 5. Ekonomické vyhodnotenie
 6. Graf ekonomických výsledkov
 7. Tabuľka ekonomických výsledkov
 8. Analýza citlivosti – rizikovosti

Takto štruktúrované štúdie uskutočniteľnosti pokryli všetky potrebné informácie, ktoré potenciálni investori, miestne malé a stredné podniky, potrebovali pre zváženie rozhodnutia v otázke investovania do zvyšovania energetickej efektívnosti svojej spoločnosti.

Vypracované štúdie uskutočniteľnosti

Štúdie uskutočniteľnosti boli vypracované v rámci 3 pracovného balíčka projektu goEco, ktorý sa venoval technicko-ekonomickej stránke konkrétnych investícií do zvyšovania energetickej efektívnosti spoločností z priemyselných parkov. V priemyselnom parku Poľana v Lučenci, Energetické centrum Bratislava vypracovalo dvanásť štúdií uskutočniteľnosti pre nasledovné základné technológie:

 • Rekonštrukcia tepelno-technických vlastností budovy
 • Fotovoltické elektrárne
 • Výroba technologickej pary
 • Ústredné vykurovanie – rekonštrukcia zdroja tepla
 • Energetický manažment – inštalácia inteligentných meračov energie s diaľkovým odpočtom spotrieb

Dvanásť štúdií uskutočniteľnosti bolo vyhotovených pre vyššie uvedených päť základných technológií celkovo v siedmych spoločnostiach z priemyselného parku Poľana.

Výsledky štúdií uskutočniteľnosti

V rámci celkového sumára výsledkov štúdií uskutočniteľnosti boli hodnotené viaceré parametre, napr.:

 • Celková výška investícií 12 vybraných opatrení – 1 295 802 €
 • Priemerná jednoduchá návratnosť 12 vybraných opatrení – 13,4 rokov
 • Úspora zemného plynu realizáciou 12 vybraných opatrení – 760 MWh/a
 • Úspora elektriny realizáciou 12 vybraných opatrení – 127 MWh/a

Sumár výsledkov štúdií uskutočniteľnosti zahŕňa všetkých dvanásť opatrení. ECB z pohľadu ekonomickej efektívnosti investície odporučilo deväť z nich realizovať.

Pracovné workshopy

Pracovné workshopy boli organizované v priestoroch Mestského úradu mesta Lučenec, v hlavnej zasadačke za prítomnosti zástupcov mesta Lučenec.

20141016_084315

Cieľom workshopov bolo poskytnúť dostatočné množstvo odborných informácií pre malé a stredné podniky zapojené do projektu goEco. Pracovné workshopy poskytli ideálnu príležitosť na aktívnu výmenu názorov, poznatkov a kontaktov pre odborníkov na vybrané témy a záujemcov spomedzi spoločností z priemyselného parku Poľana. Energetické centrum Bratislava zmienené workshopy zorganizovalo s hlavným dôrazom na praktickú podporu zapojeným v podnikom pri implementácií vybraných opatrení na zvyšovanie energetickej efektívnosti z vypracovaných predbežných energetických auditov a štúdií uskutočniteľnosti.

Workshop zameraný na financovanie

Workshop bol zameraný na financovanie projektov v energetike. Prednášajúci priniesli aktuálne informácie o možnostiach čerpania nenávratných finančných prostriedkov na zvyšovanie energetickej efektívnosti v malých a stredných podnikoch. V prednáškach odzneli všetky podmienky pre získanie nenávratného finančného príspevku, ako aj druhy základných technológií, na rekonštrukciu ktorých je možné využiť danú finančnú pomoc. Kľúčovou časťou každého workshopu bola panelová diskusia na záver prednášok, do ktorej sa aktívne zapájali zástupcovia spoločností z priemyselného parku Poľana, prednášajúci, ako aj ďalší prizvaní odborníci pre danú oblasť. Možno zhodnotiť, že časovo najvyčerpávajúcejšia diskusia prebehla na tému rekonštrukcie tepelno-technických vlastností budovy, ku ktorej prispievali svojimi skúsenosťami so získavaním dotácií a samotnou prípravou technickej dokumentácie prítomní projektanti.

Workshop zameraný na obstarávanie

V rámci druhého pracovného workshopu zameraného na obstarávanie projektov v energetike odznela odborná prednáška na tému legislatívnych náležitostí v procese obstarávania a príslušného spôsobu a ďalších náležitostí obstarávania pri nenávratných finančných prostriedkoch. V ďalších prezentáciách sa prednášajúci venovali technickej špecifikácií vybraných technológií, ako aj možnostiam spoločného obstarávania pri spolupráci viacerých spoločností. Prezentácie odzneli na témy:

 • Diaľkové odpočty energií a kontinuálne meranie spotreby energií
 • Možnosti spoločného obstarávania – Energie
 • Potrebné podklady k vyhotoveniu technickej dokumentácie potrebnej k získaniu nenávratného finančného prostriedku

Na záver, rovnako ako v prípade prvého workshopu, prebehla panelová diskusia medzi prítomnými účastníkmi.

Energetické centrum Bratislava v ďalšej fáze projektu, aj za pomoci tzv. okrúhlych stolov, podporilo implementáciu vybraných opatrení na zvyšovanie energetickej efektívnosti v zapojených malých a stredných podnikoch z priemyselného parku Poľana.