Novinky

Pracovné workshopy

Ďalšou projektovou aktivitou, ktorá bola zameraná na aktívnu podporu malých a stredných podnikov pri implementácií energeticky efektívnych opatrení, bola organizácia pracovných workshopov zameraných na financovanie a obstarávanie projektov v energetike.

Pracovné workshopy poskytli ideálnu príležitosť na aktívnu výmenu názorov, poznatkov a kontaktov pre odborníkov na vybrané témy a záujemcov spomedzi spoločností z priemyselného parku Poľana. Energetické centrum Bratislava zmienené workshopy zorganizovalo s hlavným dôrazom na praktickú podporu zapojeným v podnikom pri implementácií vybraných opatrení na zvyšovanie energetickej efektívnosti z vypracovaných predbežných energetických auditov a štúdií uskutočniteľnosti.

Pracovné workshopy boli organizované v priestoroch Mestského úradu mesta Lučenec, v hlavnej zasadačke za prítomnosti zástupcov mesta Lučenec.


Štúdie uskutočniteľnosti

Energetické centrum Bratislava pre vybrané identifikované opatrenia z predbežných energetických auditov vypracovalo v ďalšej fáze projektu 12 štúdií uskutočniteľnosti, ktoré odhalili skutočný technicko-ekonomický potenciál daných opatrení.

Štúdie uskutočniteľnosti boli vypracované v rámci 3 pracovného balíčka projektu goEco, ktorý sa venoval technicko-ekonomickej stránke konkrétnych investícií do zvyšovania energetickej efektívnosti spoločností z priemyselných parkov.


Predbežné energetické audity

Za uplynulé projektové obdobie, bolo v PP Poľana vykonaných 7 predbežných energetických auditov, pre každý podnik pôsobiaci v priemyselnom parku zvlásť.

Predbežný energetický audit pokrýva vo všeobecnosti nasledovné tri oblasti prevádzky podniku:

  • Budovy
  • Výrobné procesy
  • Energetický manažment

Vypracovaných 7 predbežných energetických auditov identifikovalo 41 potenciálnych opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti pre zapojené spoločnosti.


Analýza súčasného stavu

Koncom októbra prebehla v priemyselnom parku Poľana analýza súčasného stavu jednotlivých spoločností sídliacich v parku. Analýza bola zameraná na energetickú náročnosť s cieľom vytvoriť energetickú dopytovú štruktúru celého parku.


Prvé projektové stretnutie IEE Go ECO

V stredu 26. júna 2013 o 11:00 sa na Mestskom úrade v Lučenec konalo prvé oficiálne pracovné stretnutie projektu Go ECO. Cieľom pracovného stretnutia bola diskusia o cieľoch a víziách projektu Go ECO.

Stručný priebeh projektového stretnutia:

  • Úvodné predstavenie, predstavenie MSÚ Lučenec a priemyselného parku Poľana a zúčastnených zástupcov spoločností, predstavenie Energetického centra Bratislava.
  • Predstavenie projektu Go ECO, celkové informácie o projekte (participácia ECB v medzinárodnej štruktúre projektu, financovanie projektových aktivít), hlavný cieľ projektu, predbežný plán úloh v rámci projektu Go ECO.
  • Prerokovanie formy a podmienok spolupráce, podpis Rámcovej zmluvy o spolupráci.
  • Diskusia.