Výsledky

Hlavné prínosy projektu

Skúsenosti z tohto projektu by mali pomôcť nájsť a vytvoriť všeobecný prístup a nové integrované riešenie  na zníženie emisií skleníkových plynov v priemyselných parkoch. V závislosti od štruktúry priemyselného parku a špecifických podmienok v partnerských krajinách boli v rôznych fázach projektu pozorované rôzne výsledky.

Skúsenosti a získané poznatky sú vymenované nižšie:

 • Na realizáciu opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti je dobré mať v priemyselnom parku centrálny manažment
 • Nápomocné sú ambiciózne ciele samosprávy na zníženie dopadov na zmenu klímy
 • Pilotné projekty sú zaujímavé, pretože ovplyvňujú verejnú mienku a umožňujú získať dotácie
 • Opatrenia, ktoré nie sú ekonomicky výhodné nebudú realizované
 • Záujem jednotlivých nájomcov a spoločností je často zameraný na krátkodobé zníženie nákladov
 • Zameranie sa na nízkonákladové investície
 • Záujem o nové technológie (napr. štúdie uskutočniteľnosti) kazí mnoho prekážok pri implementácii
 • Dlhé lehoty na návrh, plánovanie a implementáciu opatrení (> 3 roky)

Hlavné výstupy projektu

Hlavným výstupom projektu bol rozvoj nového prístupu ku podpore malých a stredných podnikov (MSP) v racionálnom využívaní energie a rozšírenie účinných technológií na výrobu energie. Implementovaním Integrovaných energetických koncepcií v ôsmych priemyselných parkoch prostredníctvom rozličných konzultačných aktivít sa preukázal prospech z vypracovanej stratégie. Celkový potenciál úspor ôsmych priemyselných parkov umiestnených v rámci Európskej únie

Výsledky projektu goEco môžu byť uvedené ako:

 • Rozvoj rozličných nástrojov/prístupov k analýze priemyselných parkov a ich spotreby energe a podpora energetického manažmentu.
 • Identifikácia základných technológií v každom priemyselnom parku.
 • Poskytovanie informácií zainteresovaným samosprávam/priemyselným parkom o Integrovaných energetických koncepciách v priemyselných parkoch a akciách v projekte.
 • Implementácia viac ako 80 štúdií uskutočniteľosti na celourópskej úrovni.
 • Rozvoj a implementácia integrovaných riešení týkajúcich sa obstarávania a energetického manažmentu.
 • Workshopy zamerané na financovanie projektov v energetike organizované v priemyselný parkoch.
 • Workshopy zamerané na obstarávanie projektov v energetike organizované v priemyselný parkoch.
 • Vypracovanie viac ako 40 predbežných energetických auditov v spoločnostiach z priemyselný parkov.
 • Zníženie emisií CO2 o viac ako 500 t CO2ekv na rok v príslušných priemyselných parkoch.
 • Zníženie primárnej spotreby energie o viac ako 1 000 MWh v príslušných priemyselných parkoch.
 • Stimulácia energeticky efektívnych opatrení za viac ako 350 000 € v príslušných priemyselných parkoch.
 • Rozvoj a implementácia energetického manažmentu a monitorovacieho prístupu pre spotreby energie.
 • Analýza a porovnanie rozličných výsledkov v príslušných priemyselných parkoch.

Vzájomná spolupráca spoločností v priemyselnom parku

Výsledky projektu goEco ďalej ukázali, že podnietiť spoločnosti situované v jednom priemyselnom parku, resp. priemyselnej zóne ku vzájomnej spolupráci je zložitý a dlhotrvajúci proces. Na základe skúseností z viacerých krajín (nezávisle na krajine, ekonomickej kondícií a štruktúry priemyselného parku) môžeme konštatovať, že spoločnosti váhajú so spoluprácou s ďalšími podnikmi, ak sa to netýka ich hlavnej činnosti podnikania. To je spôsobené predovšetkým troma faktormi:

 • Kapacita: spoločnosti v priemyselných parkoch zapojených do projektu goEco boli prevažne malé a stredné podniky, a v menšej miere stredne veľké a veľké podniky. Najmä malé a stredné podniky čelia často rovnakým problémom s nedostatkom kapacít (financií / pracovníkov) pre hľadanie a realizáciu energeticky efektívnych opatrení vedúcich k úsporám energie a tým k optimalizácií vlastných nákladov.
 • Konkurencia: Mnoho spoločností z jedného priemyselného parku sú v priamej konkurencií v danom odvetví, prípadne nastáva opačná situácia a spoločnosti sa navzájom vôbec nepoznajú, pretože pracujú v úplne odlišných odvetviach. Z tohto dôvodu je ochota spolupracovať jasne vymedzená. V rámci bilaterálnych rokovaní, vzájomná konkurencia a všeobecná nedôvera ku spolupráci boli hlavnými faktormi, prečo sa spoločnosti rozhodovali nevstupovať do hlbšej spolupráce.
 • Relevantnosť: Pre istú časť spoločností v priemyselných parkoch tvoria náklady na energie nie viac ako 2 – 5% z ich celkovej štruktúry vlastných nákladov. V takomto prípade náklady na energiu nie sú manažmentom spoločnosti považované za prioritnú oblasť riešenia. Na druhej strane manažmenty v spoločnostiach, uprednostňujú opatrenia s rýchlou dobou návratnosti vloženej investície (v priebehu roka najviac troch).

Preto najlepšie výsledky projektu goEco boli dosiahnuté, na základe intenzívnej spolupráce s jedným centrálnym manažmentom celého priemyselného parku alebo individuálne s každou spoločnosťou.