Priemyselný park

Priemyselný park – POĽANA

Podpísaním rámcovej zmluvy o spolupráci sa slovenským partnerom  participujúcim v projekte GoECO stal hnedý priemyselný park Poľana v Lučenci.

1

 Základné údaje 

Priemyselný park – POĽANA je umiestnený v severovýchodnej časti mesta Lučenec. Je ohraničený železničnou traťou, ulicou Továrenská a na juhu Gemerskou cestou. Od Hlavného cestného lanu je vzdialený 500 m a nie je potrebné prechádzať mestom pri príchode do priemyselného parku. Od železničnej trate je vzdialený 2 km.

V priemyselnom parku v súčasnosti pôsobí viacero spoločností z oblasti textilnej výroby, veľkoobchodu textilu, strojárskej výroby, výroby mäkkých častí nábytku, drevárskej výroby, výroby kartónových obalov a rôzne iné malé prevádzky, sklady a služby.

Opis územia

Pozemky sú vedené v katastri nehnuteľností ako zastavané plochy a nádvoria. Lokalita je vzdialená od hlavných cestných ťahov ZVOLEN-KOŠICE, LUČENEC-BUDAPEŠT len 500 m. Výhodou je, že nie je potrebné prechádzať cez mesto pri príchode do areálu (poloha:   intravilán). Predpokladáme jednoduchý príchod do areálu aj z plánovanej rýchlostnej cesty ZVOLEN-KOŠICE. Vzdialenosť od Budapešti 140 km a od Bratislavy 240 km.

Poloha pozemku

Celková výmera priemyselného areálu POĽANA je 11,7 ha.

Výmera stavieb, v ktorých dnes prebieha proces výroby, skladovania alebo služieb je 25 482 m2. Výmera  stavieb, ktoré sú určené na prenájom alebo predaj je 20 836m2. Výmera nezastavaných plôch a nádvorí určených na výstavbu alebo skladovanie je 15600 m2. V areály sa nachádza 1,3 ha vodných plôch. Pozemky a budovy sú vo vlastníctve právnických a fyzických osôb.

Infraštruktúra

Celková výmera PP poľana je 11,7 ha. Všeobecne možno danú plochu rozdeliť nasledovne:

  • Obsadené plochy a stavby – 25 tis. m2
  • Voľné stavby na predaj a prenájom – 20 tis. m2
  • Voľné plochy na predaj a prenájom – 15 tis. tis. m2
  • Ostatné pozemky a budovy.

Infrastruktura

PP Poľana stále disponuje dostatočne veľkými halovými objektmi alebo voľnými plochami vhodnými na podnikanie v zaujímavej lokalite Novohradu.

História

V priemyselnom parku Poľana sa v minulosti nachádzala tepláreň, ktorá spaľovala hnedé uhlie a pomocou spaľovacej turbíny vyrábala elektrinu a teplo. Prevádzka teplárne bola ukončená v dôsledku zmeny legislatívne stanovených emisných limitov, ktoré prestala spĺňať. Nevyhnutným dôsledkom pozastavenia teplárne bola decentralizácia výroby tepla pre celý areál priemyselného parku.

08